header image
O Nas arrow O Nas arrow Statut

SIS TREŚCI


ROZDZIAŁ I     POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ II     CELE I ZADANIA ZWIĄZKU
ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
ROZDZIAŁ IV     WŁADZE ZWIĄZKU
  A. WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU
  B. ZARZĄD ZWIĄZKU 
  C. KOMISJA REWIZYJNA 
ROZDZIAŁ V      ZASADY WYBORCZE
ROZDZIAŁ VI     FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU
ROZDZIAŁ VII LIKWIDACJA
ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I
 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy Statut określa cele i zasady działania oraz strukturę organizacyjną Warszawskiego
Związku Zawodowego Ciepłowników, zwanego dalej Związkiem. 
§ 2
1.  Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Związek może także działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawców,
do których stosuje się przepisy prawa polskiego. 
3.  Związek może prowadzić działalność u innych pracodawców poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli umowy międzynarodowe to przewidują. 
4.  Związek może zawierać porozumienia o współdziałanie z innymi Związkami Zawodowymi
i organizacjami ogólnokrajowymi.

§ 3
Siedzibą Związku i jego władz jest Warszawa.
§ 4
1.  Związek w swojej działalności statutowej jest samorządny, niezawisły i niezależny.
2.  Związek posiada osobowość prawną. Osobowość prawną posiadają również inne

struktury Związku, wskazane uchwałą Zarządu.
§ 5
1. Związek zrzesza pracowników, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy.
2. Związek może zrzeszać również:
a.  uczniów przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz

zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu,
b.  osoby bezrobotne.
3. Przejście na emeryturę lub rentę, powołanie do odbywania zastępczej służby

wojskowej, nie powoduje utraty uprawnień członkowskich przez osoby, o których

mowa w ust. 1 i 2.
4.  Osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Związku, a które z

różnych względów nie mogą być jego członkami, Walne Zebranie Związku może przyznać honorowe członkostwo w Związku.
§ 6
1. Związek w miarę potrzeb może tworzyć struktury różnych szczebli, dopasowując swoją wewnętrzną

organizację do specyfiki działania lub potrzeb organizacyjnych.
2. Struktury, o których mowa w ust. 1 tworzone są uchwałą Zarządu i trwają do czasu przeprowadzenia

najbliższego Walnego Zebrania Związku, które decyduje o ich zatwierdzeniu. Nowe struktury

do czasu ich zatwierdzenia przez Walne Zebranie Związku Warszawskiego Związku Zawodowego

 Ciepłowników nie mogą zaciągać zobowiązań finansowych.
3. Nowo utworzone struktury posiadają swoje organy. W razie braku stosownej uchwały Walnego

Zebrania Związku, przepisy statutu w zakresie organów Związku stosuje się odpowiednio,

przy uwzględnieniu hierarchicznego podporządkowania struktur.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZWIĄZKU
§ 7
Celem Związku jest reprezentowanie ludzi pracy, w tym członków Związku, obrona ich praw, interesów

 zawodowych i socjalnych.
§ 8
Związek realizuje swój cel w zakresie i w sposób wynikający z możliwości finansowych i organizacyjnych,

 podejmując wszelkie możliwe działania zmierzające do jego pełnej realizacji. W szczególności Związek

 realizuje cel poprzez:
1. obronę interesów swoich członków wobec pracodawców, organów administracji publicznej,

 jednostek organizacyjnych oraz osób trzecich.
2. negocjowanie, zawieranie, zmianę i wypowiadanie wszelkich aktów i dokumentów z zakresu

 zbiorowego prawa pracy.
3. udzielanie pomocy prawnej, podejmowanie interwencji w przypadku konfliktów między

pracownikiem a pracodawcą.
4. organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi załóg, w przypadku naruszenia interesów

pracowniczych.
5. inicjowanie samopomocy członków Związku.
6. podejmowanie starań o zapewnienie pracownikom udziału w świadczeniach z funduszu

socjalnego i innych funduszy przedsiębiorstwa.
7. prowadzenie działalności oświatowo-kulturalnej.
8. współdziałanie z władzami i organami administracji przedsiębiorstwa w zakresie wynikającym z

 przepisów prawa.
9. sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia

określonej kontroli stanowisk pracy i zakazywanie pracy pracownikom na stanowiskach nie

odpowiadającym ustalonym warunkom.
10. współdziałanie ze służbą zdrowia, w celu ochrony zdrowia pracowników.
11. udzielanie wszelkiej pomocy członkom Związku i innym ludziom potrzebującym pomocy.
12. realizację innych zadań i celów, wynikających z przepisów prawa powszechnego,

przepisów prawa wewnątrz związkowego oraz innych dokumentów i aktów, wydanych przez odpowiednie organy.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 9
1.  Członkiem Związku może być osoba będąca członkiem odpowiedniej struktury Związku.
2.  Członek Związku nie może należeć do innego związku zawodowego zarejestrowanego w Polsce.
3.  Członkostwo Związku nabywa się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej, tj. złożenia

pisemnego oświadczenia woli o przystąpieniu do Związku. Oświadczenie, o którym mowa w

zdaniu poprzednim składane jest Prezydium Zarządu Związku.
4.  W terminie 14 dni (od dnia złożenia deklaracji) Prezydium Zarządu Związku może podjąć

uchwałę o nieprzyjęciu danego kandydata w poczet członków Związku. Kandydat może

odwołać się od decyzji Prezydium Zarządu Związku, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od

dnia otrzymania decyzji Prezydium Zarządu Związku do Walnego Zebrania Związku.

 Najbliższe Walne Zebranie Związku decyduje o przyjęciu kandydata w poczet członków.

 Uchwała Walnego Zebrania Związku jest ostateczna i odwołanie od niej nie przysługuje

 (dniem nabycia ewentualnego członkostwa jest dzień podjęcia stosownej uchwały przez

Walne Zebranie Związku).
5.  W przypadku zmian organizacyjnych pracodawcy lub zmian w treści stosunku pracy pracownika,

członek Związku staje się z mocy Statutu członkiem tej struktury Związku, która obejmuje

zakresem działania jednostkę organizacyjną pracodawcy, w której członek związku jest zatrudniony.

 Zapis ust. 5 nie dotyczy pracowników czasowo oddelegowanych do wykonywania pracy

w innej jednostce organizacyjnej.
§ 10
1.  Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
a.  wystąpienia ze Związku,
b.  pozbawienia członkostwa (wykluczenia ze Związku),
c.  skreślenia z rejestru członków,
d.  śmierci członka Związku
2.  Wystąpienie ze Związku następuje w formie pisemnego oświadczenia woli członka Związku,

 kierowanego do Zarządu i jest skuteczne na ostatni dzień miesiąca, w którym w/w oświadczenie

 dotarło do Zarządu Związku.
3.  Pozbawienie członkostwa (wykluczenie ze Związku) następuje w wyniku uchwały Zarządu

 podjętej na pisemny uzasadniony wniosek każdego członka związku w przypadku poważnego

 naruszenia przez członka Związku postanowień statutu, innych postanowień prawa

wewnątrzzwiązkowego lub postępowania nielicującego z godnością członka Związku. Uchwała musi

 być podjęta większością 3 uprawnionych członków Zarządu.
4.  Skreślenie z rejestru członków może nastąpić na mocy uchwały Zarządu, z powodu zalegania

z zapłatą składki związkowej należnej za co najmniej 2 miesiące, po uprzednim pisemnym

wezwaniu członka Związku do uregulowania tych należności, w terminie nie krótszym niż 30 dni.
5.  W przypadkach określonych w ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio procedurę odwoławczą, jak w §9 ust. 4 zd. 2.
6.  Z dniem ustania członkostwa ustają wszystkie funkcje związkowe, pełnione w Organach Związku.
§ 11
Członek Związku, w zakresie i w sposób wynikający z możliwości finansowych i organizacyjnych

Związku, ma w szczególności prawo:
1. uczestniczyć we wszystkich zebraniach Związku.
2. wybierać i być wybieranym do wszystkich Organów Związku
3. korzystać z pomocy Związku w zakresie przewidzianym statutem
4. otrzymywać od Związku pomoc finansową w okresie pozostawania bez pracy w skutek działalności

związkowej oraz szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Zakres i formę określa

Walne Zebranie Związku.
5. występować z wnioskami i postulatami do władz Związku.
6. być na bieżąco informowanym o istotnych decyzjach i innych działaniach Związku.
7. brać udział, z prawem głosu, w zebraniach, na których Organy Związku podejmują uchwały dotyczące

jego osoby.
§ 12
Członek Związku jest zobowiązany:
1. przestrzegać statutu i uchwał organów Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie.
2. brać aktywny udział w życiu Związku.
3. uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek.
4. współdziałać w kształtowaniu właściwych stosunków i zasad współżycia społecznego między

pracownikami przedsiębiorstwa.

ROZDZIAŁ IV
 WŁADZE ZWIĄZKU
§ 13
Organami Związku są:
1.  Walne Zebranie Związku
2.  Zarząd
3.  Komisja Rewizyjna.
§ 14
1.  Członkiem Organów Związku może być tylko członek Związku.
2.  Nie można łączyć funkcji w Organach Związku.
3.  Funkcji w organach Związku nie mogą pełnić:
a.  pracodawca,
b.  osoba zarządzająca zakładem pracy,
c.  osoba upoważniona w imieniu pracodawcy do nawiązywania lub rozwiązywania stosunku pracy.
4. W zakresie nieuregulowanym Statutem kompetencje przysługują Zarządowi.
§ 15
Funkcje w organach Związku ustają z dniem złożenia na piśmie stosownego oświadczenia

Prezydium Zarządu Związku lub Prze-wodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

A. WALNE ZEBRANIE ZWIĄZKU

§ 16
1. Walne Zebranie Związku jest organem stanowiącym Związku.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Związku należy:
a. uchwalenie programu działalności Związku,
b. wybór Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Zarządu ( z uwzględnieniem § 23 p 5),
c. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielania Zarządowi absolutorium
d. dokonywanie zmian w statucie i ustalanie wysokości składek członkowskich
e. uchwalenie budżetu i zatwierdzenie sprawozdania z jego wykonania.
f. uchwalanie zmian w Statucie
g. wydawania uchwał dotyczących wiążącej interpretacji przepisów statutu
h. podjęcie uchwały w sprawie ewentualnego powołania Sądu Koleżeńskiego i zasad jego

funkcjonowania oraz możliwych do stosowania kar.
3. Walne Zebranie Związku zbiera się nie rzadziej niż raz do roku na zebraniu sprawozdawczym.
4. Nie rzadziej niż raz na cztery lata odbywa się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej
c. na wniosek 1/10 stanu osobowego członków.
6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku w ciągu miesiąca od dnia

złożenia wniosku przez uprawnionego (podmioty, o których mowa w ust. 5), wyłączne

prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku przysługuje Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku w terminie 21 dni, od bezskutecznego

upływu w/w miesięcznego terminu.
7. W przypadku, w którym Komisja Rewizyjna nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku,

zgodnie z ust. 6, po bezskutecznym upływie terminu 21 dni (o których mowa powyżej),

prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku przysługuje wyłącznie uprawnionemu,

który złożył wniosek.
8. Walne Zebranie Związku podejmuje uchwały większością głosów członków obecnych na

Walnym Zebraniu Związku.
9. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na żądanie 1/10 obecnych członków przewodniczący

zebrania zarządza tajne głosowanie.
10. W przypadku nie udzielenia Zarządowi absolutorium, następuje automatyczne odwołanie

 Zarządu (w tym Przewodniczącego) oraz ponowne wybory władz Zarządu. Do czasu wyboru nowego

Zarządu jego funkcje pełni Komisja Rewizyjna.
11. Przepisy dotyczące Walnego Zebrania Związku odpowiednio stosuje się do Nadzwyczajnego

Walnego Zebrania Związku.
12. Zasady i tryb wyborów oraz sposób procedowania, określa ordynacja wyborcza wprowadzana

(zmieniana i uchylana) uchwałą Walnego Zebrania Związku.
13. Kompetencje poszczególnych funkcyjnych członków zarządu określa odpowiednia uchwała

Walnego Zebrania Związku.

§ 17
Uchwała Walnego Zebrania Związku dotycząca zmian w statucie dla swej ważności wymaga

większości 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu Związku, nie mniej jednak niż połowy

uprawnionych do głosowania.
§ 18
Komisja Rewizyjna, Zarząd i Prezydium Zarządu składają sprawozdanie ze swojej działalności

Walnemu Zebraniu Związku raz w roku.

B. ZARZĄD ZWIĄZKU
§ 19
1. Zarząd jest organem wykonawczym Związku, prowadzi jego sprawy i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Zarząd liczy od 3 do 25 członków.
3. Do zarządu mogą być wybrani wyłącznie członkowie Związku.
4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, bezwzględną większością głosów przy udziale co

najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 20
1.  Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Zarządu Związku – dalej zwany Przewodniczącym.
2. Przewodniczącego, w czasie nieobecności zastępuje wskazany przez niego Wiceprzewodniczący

Zarządu Związku.
3. Do składania oświadczeń wiedzy w imieniu Związku uprawniony jest Przewodniczący.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Związku.
§ 21
1.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków

 Prezydium Zarządu Związku – dalej Prezydium, umocowanych do tego stosowną uchwałą Zarządu.
2.  Prezydium liczy maksymalnie 5 osób w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.
3. W skład Prezydium obligatoryjnie wchodzi przewodniczący.
4.  Prezydium sprawuje zadania i obowiązki Zarządu, pomiędzy jego posiedzeniami.
5.  Prezydium podejmuje decyzje w formie uchwał, bezwzględną większością głosów przy udziale co

najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
6.  W przypadku równego rozłożenia głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 22
1.  Zarząd może zaciągać zobowiązania bez ograniczeń, o ile uchwała Walnego Zebrania Związku

 nie stanowi inaczej.
2.  Kompetencje do rozstrzygania wszelkich spraw nie zastrzeżonych statutem dla innych Organów

 Związku posiada Zarząd.

§ 23
1.  Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a.  tworzenie planu finansowego i przedkładanie go Walnemu Zebraniu Związku,
b. prowadzenie ewidencji członków Związku,
c.  wybór członków Prezydium Zarządu, z wyjątkiem Przewodniczącego,
d.  okresowa ocena pracy Prezydium Zarządu,
e.  podejmowanie na wniosek Prezydium decyzji w sprawie wejścia w spór
      zbiorowy.
f.  przygotowanie projektów uchwał, o których mowa w §16 ust. 12 - 13 statutu;
2.  Zarząd obraduje nie rzadziej niż raz na kwartał.
3.  Każdy członek Związku ma prawo zwołania zarządu. O zasadności wniosku decyduje Prezydium.
4.  Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie Związku.
5. Przewodniczący oddziałowej organizacji związkowej jest obligatoryjnie członkiem zarządu.
6.  Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

C. KOMISJA REWIZYJNA
§ 24
1. Komisja Rewizyjna – dalej Komisja, nadzoruje i kontroluje działalność Zarządu i jego Prezydium

w zakresie przestrzegania prawa powszechnego, prawa wewnątrz związkowego oraz w zakresie finansowym.
2. Liczbę członków Komisji ustala Walne Zebranie Związku
3. Kadencja Komisji trwa 4 lata.
4. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
5. Posiedzenie Komisji odbywa się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż co 6 miesięcy
6. Dla ważności, uchwała Komisji, wymaga większości ponad połowy oddanych głosów, przy obecności

co najmniej 1/3 uprawnionych.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu Związku i Prezydium.

O posiedzeniach Przewodniczący Zarządu Związku informuje z wyprzedzeniem trzech dni

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jej upoważnionego członka.
8. Pomiędzy Walnymi Zebraniami Związku Komisji Rewizyjnej przysługują wyłączne uprawnienia

do interpretacji zapisów Statutu.

ROZDZIAŁ V
 ZASADY WYBORCZE
§ 25
1.  W Związku obowiązują następujące zasady wyborcze:
a.  czynne prawo wyborcze do Organów Związku mają wszyscy członkowie Związku, którzy są

członkami na 21 dni przed terminem wyborów.
b.  bierne prawo wyborcze do Organów Związku mają członkowie Związku legitymujący się

rocznym stażem w Związku.
2.  Liczba kandydatów do Organów Związku jest nieograniczona.
3.  Głosuje się na poszczególnych kandydatów.
4.  Wszelkie głosowania dotyczące osób (m.in. głosowania dotyczące wyboru, odwołania, usunięcia itd.)

zarówno do Organów Związku jak i głosowania podejmowane przez te Organy, są tajne.
5.  Odwoływanie członka Organów Związkowych odbywa się na takich samych zasadach jak jego wybór.
6.  W Walnym Zebraniu Związku może brać udział każdy członek Związku.

ROZDZIAŁ VI
FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU
§ 26
Fundusze Związku tworzone są z:
1. Składek członkowskich
2. Darowizn, zapisów dotacji
3. Prowadzenie działalności gospodarczej
4. Dochodów z majątku Związku
5.  innych.
§ 27
Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej.
§ 28
1.  Podstawą działalności finansowej Związku jest budżet obejmujący wszystkie środki będące w dyspozycji Związku.
2.  Budżet uchwala się na okres roczny na podstawie planu finansowego.
3.  Gospodarka finansowa Związku jest jawna dla członków Związku.
4.  Dostęp do dokumentacji finansowej Związku mają członkowie poszczególnych Organów Związku.
5.  Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem odpowiedzialność ponoszą osoby działające w imieniu władz Związku oraz osoby sprawujące funkcje w Organach Kontrolnych.
§ 29
1. Walne Zebranie Związku ustala ramowe zasady polityki finansowej Związku.
2. Szczegółowe zasady związane z polityką finansowa ustala Zarząd.

ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA
§ 30
1.  Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje Komisja likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Związku.
2.  Majątek Związku przeznacza się na cel ustalony przez Walne Zebranie Związku, a z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Sądzie Rejestrowym.
3.  Szczegóły postępowania likwidacyjnego określa uchwała Walnego Zebrania Związku.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§31
Statut niniejszy przyjęty został na Walnym Zebraniu Związku w dniu 12czerwca 2013r